null

Czas na nowe dzieła, projekty i wydarzenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Urząd m.st. Warszawy

52 projekty otrzymają wsparcie w konkursie dla organizacji pozarządowych "Kultura Warszawy - dzieła, projekty, wydarzenia". Właśnie rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze dzieła i wydarzenia budujące zróżnicowaną oferty kulturalną stolicy.

Do ogłoszonego w listopadzie konkursu “Kultura Warszawy - dzieła, projekty, wydarzenia" przystąpiło 148 organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na łączną kwotę dofinansowania 25 623 197,79 złotych.Trzy oferty nie zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej ze względów formalnych.
Budżet konkursu na rok 2023 wynosi 5 000 000 złotych.

W wyniku dyskusji Komisja Konkursowa podjęła decyzję o udzieleniu rekomendacji ofertom, które uzyskały średnią punktową powyżej 75 punktów oraz zarekomendowała dofinansowanie 52 ofert.

Komisja udzieliła rekomendacje dofinansowania ofertom prezentującym wysoki poziom merytoryczny, artystyczny i organizacyjny. Kluczowym kryterium przy ocenie wniosków było spełnienie przez Oferentów priorytetów konkursu przedstawionych w ogłoszeniu.
Rekomendacje do dofinansowania otrzymały projekty z obszarów teatru, teatru dla dzieci, tańca, muzyki klasycznej i jazzowej, kina, fotografii, wystawiennictwa, działań badawczych, interdyscyplinarnych i otwierających kulturę dla grup o szczególnych potrzebach.

Komisja podkreśliła, że nie wszystkie cenne i interesujące oferty mogły otrzymać rekomendację dofinansowania z powodu niewystarczających środków w budżecie konkursu. Jednocześnie zwrócono uwagę, że część ofert złożonych w konkursie nie spełniało w wystarczający sposób wymaganych priorytetów.

Lista projektów, które otrzymały otrzymały rekomendacje do dofinansowania znajduje się w protokole dostępnym na stronie konkursowej(otwiera się w nowej karcie).