null

Róbcie kulturę w Warszawie! Trzy konkursy dla NGO

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zimowa Starówka

Jeszcze w styczniu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kulturalne projekty do trzech konkursów ogłoszonych przez Miasto Stołeczne Warszawę. Łącznie na trzy roczne konkursy stolica planuje przeznaczyć prawie siedem milionów złotych.

Kultura Warszawy – dzieła, projekty, wydarzenia

Ten roczny konkurs ma największy budżet - 4,9 mln zł. Jego celem jest budowanie zróżnicowanej i oryginalnej oferty kulturalnej miasta poprzez wsparcie interesujących projektów artystycznych w różnych dziedzinach kultury i sztuki, działań interdyscyplinarnych, a także twórczych i intelektualnych poszukiwań oraz badań w obszarze kultury. Projekty realizowane w ramach konkursu przyczynią się do rozwoju potencjału warszawskich środowisk artystycznych, praktykowania współpracy na polu kultury, także w wymiarze międzynarodowym, wniosą nowe wątki do refleksji nad kondycją i rolą kultury we współczesnym świecie. Więcej informacji w ogłoszeniu konkursowym, w Biuletynie Informacji Publicznej. Na zgłoszenia w tym konkursie czekamy już tylko do 8 stycznia. 

Różnorodna Warszawa

Konkurs z budżetem 1,5 mln zł, który wspiera działania społeczno-kulturalne i edukacyjne, angażujące mieszkanki i mieszkańców w kulturę oraz umożliwiające rozwój kompetencji twórczych, poznawczych i komunikacyjnych. Projekty zgłaszane do tego konkursu powinny kształtować postawy szacunku i solidarności pomiędzy uczestnikami/uczestniczkami oraz różnymi grupami, dzięki czemu przyczynią się do budowania różnorodnej, otwartej i inkluzywnej społeczności Warszawy. Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym. Zgłoszenia w konkursie należy składać do połowy stycznia. 

Dziedzictwo kulturowe Warszawy

Trzeci z ogłoszonych konkursów, z budżetem 400 tysięcy złotych, ma na celu wspieranie m.in. działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych upowszechniających wiedzę o historii Warszawy w wymiarze dziejowym, kulturowym i społecznym. Wśród priorytetów konkursu są: nowatorskie lub krytyczne odczytanie historii i tradycji Warszawy, odkrywanie lokalnego dziedzictwa, oddolnych tradycji oraz historii grup i społeczności dotychczas nierozpoznanych, badanie, dokumentacja, upowszechnianie dorobku warszawskich twórców i twórczyń oraz grup artystycznych. Zgłaszane projekty mogą także dotyczyć opracowań archiwalnych i digitalizacji historycznych zbiorów powiązanych z Warszawą, badań i upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kulturowego stolicy. Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym. Zgłoszenia do 22 stycznia.