null

Nie likwidujemy instytucji. Wyjaśniamy zmiany w Biennale Warszawa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dyskusji publicznej pojawiają się informacje o likwidacji warszawskiej instytucji kultury – Biennale Warszawa. Uprzejmie informujemy, że zmiany przyjęte na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 18 listopada nie dotyczą w żadnym razie likwidacji instytucji, lecz zmiany jej statutu i nazwy. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentem.

Zasadniczą zmianą w funkcjonowaniu instytucji jest odejście od organizowania w trybie dwuletnim międzynarodowego festiwalu Biennale – stąd rezygnacja z dotychczasowej nazwy instytucji. Ponadto uporządkowano zapisy w statucie i wskazano najważniejsze działania. Nie zmieniono natomiast preambuły do statutu instytucji, która w sposób ideowy definiuje jej kształt programowy. Nadal instytucja ma prowadzić działalność na przecięciu rozmaitych dyscyplin, łącząc obszar kultury i sztuki z obszarem teorii i nauki oraz aktywizmu społecznego. Ma prowadzić stały program działań interdyscyplinarnych o charakterze badawczym oraz artystycznym. Idea instytucji wciąż opiera się na założeniu, że kultura i sztuka odgrywają kluczową rolę w budowaniu nowoczesnego, tolerancyjnego, krytycznego społeczeństwa działającego w poszanowaniu demokracji i wolności obywatelskich, wielości poglądów, religii, tożsamości seksualnych i pochodzenia.

Instytucja będzie mogła, jak dotychczas m.in.: przygotowywać i prezentować przedstawienia teatralne, spektakle taneczne, wydarzenia performatywne. Będzie kontynuować działalność wydawniczą i publicystyczną, realizować projekty edukacyjne jak spotkania, seminaria, sympozja, szkolenia, warsztaty, konferencje, kongresy naukowe. Statut pozwala również na działania lokalne, krajowe, jak i międzynarodowe. Umożliwia organizowanie pobytów, staży oraz rezydencji badawczych i artystycznych dla osób z Polski i ze świata. Instytucja będzie także obserwować, badać trendy i zjawiska w kulturze warszawskiej, ogólnopolskiej i światowej. Zajmie się poszukiwaniem nowych rozwiązań i praktyk kulturalnych, wymianą doświadczeń, budowaniem sieci współpracy w Polsce i poza granicami. Będzie mogła realizować nowatorskie projekty.

W sierpniu 2021 roku dyrektorowi Pawłowi Wodzińskiemu powierzono obowiązki dyrektora instytucji na kolejny sezon artystyczny, aby umożliwić realizację i dokończenie trwających projektów. Szczególnie drugiej edycji biennale, która planowo miała odbyć się w 2021 roku.  Najbliższy plan wobec instytucji to ogłoszenie konkursu na dyrektorkę/dyrektora instytucji na początku 2022 roku oraz jego rozstrzygnięcie na przełomie marca i kwietnia. Wtedy też zostanie upubliczniona koncepcja programowa, realizowana przez następne pięć sezonów artystycznych.

W czerwcu i lipcu 2022 roku odbędzie się druga i zarazem ostatnia w tej formule edycja biennale – cyklicznego wydarzenia realizowanego przez Biennale Warszawa –  tym razem poświęcona zagadnieniom związanym z technologią.