null

Zespół ds. niematerialnego dziedzictwa - skład

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Publikacja z żółtą okładką "Niematerialna Warszawa. Wspólne dziedzictwo naszego miasta" - kilka egzemplarzy ułożonych na sobie.
Autor: Rafał Motyl

U progu nowego roku zmiany w składzie Zespołu do spraw niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy. Prezydent Miasta Stołecznego powołał to gremium trzy lata temu.

Zespół ds. niematerialnego dziedzictwa działa przy Biurze Kultury i składa się z varsavianistów, muzyków, etnografów, prawników, historyków, literaturoznawców, których pasjonuje Warszawa i którzy chcą chronić dziedzictwo niematerialne naszego miasta.

Do zadań Zespołu należy:

  • identyfkowanie instytucji, stowarzyszeń, fundacji, badaczy i praktyków kultury zajmujących się badaniem i dokumentowaniem zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy;
  • rekomendowanie Prezydentowi m.st. Warszawy rozwiązań systemowych i instytucjonalnych zapewniających realizację celów Konwencji UNESCO z 2003 roku;
  • współpraca z właściwymi organami urzędów dzielnic m.st. Warszawy, instytucjami kultury, ośrodkami badawczymi, akademickimi i organizacjami pozarządowymi w określaniu i identyfkowaniu różnych elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenie m.st. Warszawy;
  • rekomendowanie rozwiązań i programów edukacyjnych mających na celu poszanowanie i promowanie niematerialnego dziedzictwa 34 kulturowego Warszawy;
  • rekomendowanie wsparcia inicjatyw badawczych w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego miasta; 
  • współpraca międzynarodowa z właściwymi gremiami działającymi w miastach na całym świecie w celu wymiany doświadczeń w zakresie przyjętych rozwiązań w obszarze ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenach zurbanizowanych; 
  • wspieranie merytoryczne wniosków o wpis elementów dziedzictwa niematerialnego Warszawy na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego bądź do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe to zwyczaje, wiedza, umiejętności i tradycje, które praktykujemy i przekazujemy z pokolenia na pokolenie, bo są dla nas ważne. Czasem jest to coś, czego nauczyliśmy się od rodziców, dziadków lub innych członków rodziny, kiedy indziej – umiejętności czy wiedza przekazane nam przez mistrza bądź nauczyciela; ważne jest jednak to, że uczymy się bezpośrednio od tych, którzy sami robią to, czego nas uczą.

Jednym z pierwszych efektów pracy Zespołu jest raport na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy, który ma za zadanie otworzyć dyskusję na jego temat i przyczynić się do lepszego zrozumienia zjawisk ujętych w konwencyjnej defnicji dziedzictwa niematerialnego oraz ich znaczenia dla miasta.  

Skład Zespołu:

Hanna Schreiber – przewodnicząca;
Paweł Jaskanis;
Artur Jóźwik;
Ewa Klekot;
Weronika Komorowska;
Michał Krasucki;
Katarzyna Kuzko-Zwierz;
Jacek Leociak;
Jerzy Majewski;
Jan Młynarski;
Małgorzata Naimska;
Agnieszka Wyrwał.