Jak wynająć lokal na pracownię twórczą?

Pracownia twórcza to lokal wynajęty w celu prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki. Dzięki przyjętej w 2018 roku Uchwale Rady uregulowano zasady wynajmowania z zasobu lokalowego pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz warszawskich historycznych pracowni artystycznych. W uchwale po raz pierwszy, w sposób kompleksowy ustalono zasady gospodarowania i wynajmowania lokali na rzecz twórców, jak również określono zasady postępowania w przypadku pracowni artystycznych posiadających wartość historyczną. Najwięcej pracowni znajduje się w dzielnicach centralnych: Śródmieście, Praga-Południe, Praga-Północ, Wola, Mokotów. 

W lokalach wykorzystywanych na pracownie, prowadzona jest różnorodna działalność artystyczna, przede wszystkim są to pracownie plastyczne, malarskie, twórcze, fotografiki, rzeźbiarskie, architektoniczne. W pojedynczych przypadkach pracownie wykorzystywane są jako miejsce twórczości literackiej, kompozytorskiej, reżyserskiej czy muzycznej. Służą też propagowaniu kultury (m.in. do prowadzenia warsztatów aktorskich) i sztuki publicznej. W nielicznych przypadkach lokale wynajmowane są również na pracownie: ceramiczne, metaloplastyki, grawerskie, w których powstają projekty wnętrz czy też wykonywanie kostiumów filmowych.

Zgodnie z intencją uchwały, każda dzielnica posiadająca w zasobach pracownie dla twórców, powinna dokonać inwentaryzacji takich lokali co do ich docelowego przeznaczenia na dalszą działalność w dziedzinie kultury i sztuki.

Zwolniony lokal przeznacza się do wynajęcia w ramach konkursów lub przetargów. Lokal, który nie znalazł najemcy w dwóch konkursach może zostać wynajęty w drodze negocjacji.

Prawo do najmu pracowni twórczych przysługuje twórcom:

  1. będących absolwentami szkół artystycznych;
  2. członkom związków i stowarzyszeń twórczych;
  3. twórcom nieprofesjonalnym rekomendowanym przez środowiska twórcze lub naukowe.

Pełna informacja odnośnie lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia umieszczona jest
w zakładce Konkursy.

Przed podpisaniem umowy najmu lokalu użytkowego Najemca zobowiązany jest do wpłacenia kaucji, która wynosi trzykrotność miesięcznego czynszu.

W trakcie trwania najmu Najemca, za zgodą Wynajmującego, może dokonywać pewnych zmian w warunkach najmu. Wnioski dotyczące zmian warunków najmu (np. zmiana strony umowy, wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas oznaczony), rozpatrują poszczególne Zarządy Dzielnic m.st. Warszawy, podejmując decyzję w formie uchwały. Następnie, w oparciu o podjęte uchwały, przygotowywane są dokumenty do podpisu przez Najemcę i Wynajmującego. Dopuszcza się również możliwość zamiany lokalu na inny równorzędny lokal, w sytuacjach gdy jest to uzasadnione.

Modernizacja i remont lokalu dokonywane przez Najemcę może odbywać się wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Odpowiednia procedura przewiduje, że aby tę zgodę uzyskać, Najemca winien jest o nią wystąpić do odpowiedniego miejscowo Urzędu/ZGN-u, oświadczając jednocześnie, o zapoznaniu się z "Jednolitymi zasadami uznawania robót trwale podnoszących wartość lokalu", które zawierają szczegółowy katalog prac remontowych podlegających rozliczeniu. Zawarcie stosownego porozumienia remontowego może skutkować możliwością ubiegania się Najemcy o obniżenie czynszu. Wprowadzono długie, bo dwunastomiesięczne „wakacje czynszowe”, w przypadku oczekiwania na wydanie zgody na rozpoczęcie prac remontowych jak również na  wykonywanie prac remontowych. Rozliczenie udokumentowanych nakładów, następuje w systemie miesięcznym, z zastrzeżeniem, że w przypadku poniesienia przez najemcę nakładów podwyższających trwale wartość lokalu ich łączna wartość nie może przekroczyć dwunastomiesięcznych opłat czynszowych w okresie 5 lat.

Podnajem lub oddanie lokalu do bezpłatnego używania na rzecz podmiotów trzecich może odbywać się wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Lokale użytkowe wynajęte na pracownie twórcze, mogą być w części podnajmowane (max 50% powierzchni) na rzecz innych twórców, bez konieczności podwyższania stawki czynszu za powierzchnię podnajmowaną.

Kwestie te regulują wymienione poniżej przepisy. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią, zanim podejmą Państwo kroki formalno-prawne, po to, aby sprawdzić, czy planowane przez Państwa zmiany, są dopuszczalne i zgodne z aktem prawa miejscowego.

  1. Uchwała nr LXXIII/2430/2022 Rady m.st. Warszawy z 08.12.2022 r. w sprawie zasad najmu pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki w tym warszawskich historycznych pracowni artystycznych,
  2. Zarządzenie nr 198/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z 03.02.2023 r. w sprawie zasad oraz szczegółowego trybu najmu pracowni do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki, w tym warszawskich historycznych pracowni artystycznych.

Małżonek najemcy, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierbowie, zięć, synowa i uczeń twórcy, którzy pozostali w pracowni twórczej po śmierci dotychczasowego najemcy, a użytkowali przedmiotowy lokal wraz z nim za zgodą właściciela są uprawnione do zawarcia z pierwszeństwem umowy najmu przedmiotowego lokalu, po przekwalifikowaniu go na lokal użytkowy.

Wprowadzono bardzo szeroki krąg osób, które mogą na wniosek najemcy wstąpić w stosunek najmu w miejsce najemcy lub uzyskania statusu współnajemcy. Warunkiem jest, aby te osoby były twórcami.