Wyróżnione wydarzenia

 • Społeczna Rada Kultury

  Pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy, konsultuje założenia polityki kulturalnej m.st. Warszawy oraz jest ambasadorem działań kulturalnych podejmowanych przez Miasto. Członków Społecznej Rady Kultury powołuje Prezydent. W jej skład wchodzą twórcy/twórczynie, aktywiści/aktywistki oraz eksperci/ekspertki o istotnym dla Warszawy dorobku i sprawdzonych kompetencjach, wybrani/wybrane po uwzględnieniu opinii środowisk kulturalnych. Członkami czwartej kadencji...

 • Zespół ds. produkcji filmowych w Warszawie

  Zadaniem Zespołu jest wypracowanie specjalnych, uproszczonych procedur wydawania pozwoleń na realizację zdjęć filmowych oraz opracowanie systemu preferencyjnych stawek dla produkcji o potencjale promocyjnym i artystycznym. Do zadań Zespołu należy również m.in: opracowanie specyfikacji dla specjalistycznej internetowej mapy lokacji filmowych w Warszawie i ujednoliconego taryfikatora stawek za ich wynajem, rekomendowanie rozwiązań i programów operacyjnych, ułatwiających współpracę ...

 • Zespół ds. edukacji kulturalnej

  Zespół, którego działania mają na celu: określanie kierunków rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie, inicjowanie przedsięwzięć dotyczących edukacji kulturalnej wpisujących się w Strategię rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku przyjętą przez Radę m.st. Warszawy 10 maja 2018 r.; rekomendowanie dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw kulturalnych; określanie priorytetów: w obszarze wsparcia finansowego działań z zakresu edukacji kulturalnej, w obszarze rozwoju kadr edukacji...

 • Zespół ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy

  Zespół zajmuje się identyfiacją instytucji, stowarzyszeń, fundacji, badaczy i praktyków kultury, zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym Warszawy. Rekomenduje prezydentowi rozwiązania, zapewniające realizację celów Konwencji UNESCO z 2003 r. dot. ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz określa i identyfikuje elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Skład Zespołu: Hanna Schreiber – Przewodnicząca; Paweł Jaskanis; Artur Jóźwik; Ewa...

 • Zespół Nazewnictwa Miejskiego

  Zespół jako ciało opiniodawczo-doradcze Prezydenta m.st. Warszawy w zakresie nadawania nazw obiektom miejskim w m.st. Warszawie działa, służąc swą wiedzą i doświadczeniem. Z eksperckiej oceny korzystają także radni Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy. W skład Zespołu Nazewnictwa Miejskiego wchodzą varsavianiści - specjaliści z różnych dziedzin nauki, w tym historycy, historycy sztuki, historycy wojskowości, kartografowie, architekci i językoznawcy. Rolą Zespołu...